AttraTec No5 BHT Patron

Kategori:
Dubbelkokt boktjära i smidig forsprutepatron

Produktbeskrivning

KVALITETS-BOKTÄRA FÖR ANVÄNDNING PÅ SUHLE OCH SKRUBBTRÄD

  • Praktisk användning ur patronen
  • Rent vid transport och förvaring
  • Bra uttömning

Nackdelar vanlig/traditionell bokträtjära Boktjära är sedan länge ett känt lockmedel för vildsvin och rådjur. Parallellt med den efterfrågade lockverkan har traditionell boktjära emellertid många oönskade nackdelar.

Huvudnackdelen är den klibbiga och trögflytande konsistensen, som i synnerhet under vintern ökar starkt, och försvårar användningen påtagligt.

Klibbigheten i vanlig boktjära medför att hud och kläder snabbt smutsas ner vid påstrykning.

Boktjärebehållare och använda penslar smutsar ofta ner bilen.

Och vad som är väldigt viktigt: Beroende på kvalitet kan verkningsgraden av boktjära sjunka snabbt.

Know-How bakom AttraTec No 5 BHT Pur

AttraTec No 5 BHT Pur är kvalitetsboktjära.

Tidigare kallades den dubbelkokt tjära.

AttraTec No 5 är en produkt med god lockverkan.

Den återförslutningsbara patronen på 310 ml möjliggör en enkel och ren användning.

Följ jaktförordningen och andra regler som är tillämpliga vid din jaktmark.

Varning: Orsakar hudirritation. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Orsakar svår ögonirritation. Skadlig för vattenorganismer med lång verkan. Undvik att andas in damm/ rök/ gas/ dimma/ ånga/ aerosol.

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. Kontakta sjukvården vid hudirritation eller utslag.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut ev. kontaktlinser om möjligt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Kontakta sjukvården.

Ta av nedsmutsade kläder och tvätta före återanvändning.

Kassera innehåll/behållare i enlighet med nationella föreskrifter. Innehåller boktjära.